Changing the way you
receive healthcare

 • Notificación de la no discriminación y el acceso al idioma

  PHP (HMO SNP) cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina según la raza, color, origen nacional, discapacidad o sexo. PHP no excluye personas ni las trata diferentemente debido a su raza, color, origen nacional, edad, discapacidad o sexo.

  PHP:

  • Brinda ayuda gratuita y servicios a personas con discapacidades para comunicarse efectivamente con nosotros, como:
   • Intérpretes calificados de lenguaje de señas
   • Información escrita en otros formatos (letra impresa grande, en audio, formatos electrónicos accesibles, y otros formatos)
  • Brinda servicios de idiomas gratuitos a personas cuyo idioma principal no es inglés, como:
   • Intérpretes calificados
   • Información escrita en otros idiomas

  Si necesita estos servicios, contacte a Servicios para Miembros.

  Si cree que PHP falló en brindar estos servicios o discriminó de alguna otra manera con base en la raza, color, origen nacional, edad, discapacidad o sexo, puede presentar un reclamo con: Member Services, P.O. Box 46160, Los Angeles, CA 90046, (800) 263-0067, TTY 711, Fax (888) 235-8552, email  [email protected]. Usted puede presentar un reclamo en persona o por correo, fax o email. Si necesita ayuda en presentar un reclamo, Servicios para Miembros está disponible para ayudarlo.

  Además, puede presentar una queja de derechos civiles con el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU., Oficina de Derechos Civiles, electrónicamente por medio del Portal de Quejas de la Oficina de Derechos Civiles, disponible en https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, o por correo o teléfono en:

  U.S. Department of Health and Human Services
  200 Independence Avenue, SW
  Room 509F, HHH Building
  Washington, DC 20201
  1-800-368-1019, 1-800-537-7697 (TDD)

  Formularios de quejas están disponibles en www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

  English
  ATTENTION: If you speak English, free language assistance services are available. Call 1-800-263-0067 (TTY: 711).

  繁體中文 (Chinese)
  注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-800-263-0067(TTY:711)

  Tiếng Việt (Vietnamese)
  CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 1-800-263-0067 (TTY: 711).

  Tagalog (Tagalog – Filipino)
  PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 1-800-263-0067 (TTY: 711).

  한국어 (Korean)
  주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 1-800-263-0067 (TTY: 711) 번으로 전화해 주십시오.

  Հայերեն (Armenian)
  ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են տրամադրվել լեզվական աջակցության ծառայություններ: Զանգահարեք 1-800-263-0067 (TTY (հեռատիպ)՝ 711):

  فارسی (Farsi)
  توجه: اگر به زبان فارسی گفتگو می کنید، تسهیلات زبانی بصورت رایگان برای شما فراهم
  می باشد. با 0067-263-800-1 تماس بگیرید

  Русский (Russian)
  ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 1-888-456-4715 (телетайп: 711).

  日本語 (Japanese)
  注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。1-800-263-0067(TTY:711)まで、お電話にてご連絡ください。

  العربية (Arabic)
  ملحوظة: إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان. اتصل برقم 0067-263-800-1 (رقم
  هاتف الصم والبكم: 711)

  ਪੰਜਾਬੀ (Punjabi)
  ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 1-800-263-0067 (TTY: 711) ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

  ខ្មែរ (Cambodian)
  ប្រយ័ត្ន៖ បើសិនជាអ្នកនិយាយ ភាសាខ្មែរ, សេវាជំនួយផ្នែកភាសា ដោយមិនគិតឈ្នួល គឺអាចមានសំរាប់បំរើអ្នក។ ចូរ ទូរស័ព្ទ 1-800-263-0067 (TTY: 711)។

  Hmoob (Hmong)
  LUS CEEV: Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj. Hu rau 1-800-263-0067 (TTY: 711).

  हिंदी (Hindi)
  ध्यान दें: यदि आप हिंदी बोलते हैं तो आपके लिए मुफ्त में भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध हैं। 1-800-263-0067 (TTY: 711) पर कॉल करें।

  ภาษาไทย (Thai)
  เรียน: ถ้าคุณพูดภาษาไทยคุณสามารถใช้บริการช่วยเหลือทางภาษาได้ฟรี โทร 1-800-263-0067 (TTY: 711).